§ 1

Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Foreningen​Den Boligsociale fond. Foreningen er en ikke-erhvervsdrivende fond.​

Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune.​

§ 2

Den boligsociale fonds formål.

Foreningens formål er at forbedre forholdene for mennesker med særlige problemer (sindslidende, rusmiddelmisbrugere, hjemlø­se, marginaliserede unge m.v.), som har vanskeligt ved at klare sig i samfundet uden bistand fra andre. Foreningens indsats skal altid være i overensstemmelse med målgruppens behov, og skal være baseret på et socialt og humanistisk grundlag.​

Opfyldelsen af formålet sker gennem​

opførelse af boliger

tilbud om social bistand

udvikling af nye initiativer​

Foreningen administrerer og er forretningsfører for bebyggelserne i henhold til overenskomst med den enkelte selvejende institu­tion.​

§ 3

Økonomi og hæftelse.

Den boligsociale fonds midler tilvejebringes ved ydelser fra stat, kommune og private samt administrationshonorar som forretningsfører.­​

Den boligsociale fond hæfter alene med fondens formue.

§ 4

Medlemsskab.

Medlemmer af foreningen er organisationer, institutioner, kommuner og virksomheder samt enkeltpersoner med interesse for fondens formål. Optagelse i foreningen sker ved generalforsamlings­beslutning, efter indstilling fra bestyrelsen.​

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen.​

§ 5​

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender forenin­gens højeste myndighed.​

§ 6

Den årlige generalforsamling afholdes i april kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når b­estyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 30% af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde senest månedsdagen efter at bestyrel­sen har modtaget forlangendet.​

Generalforsamlinger indkaldes med angivelse af dagsorden med skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 30 dages varsel for den ordinære og 14 dages varsel for den ekstraordinære generalforsamling.​​

På den ordinære generalforsamling kan alene behandles forslag, som er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsam­lingens afholdelse, og som er udsendt senest 8 dage før gen­eralforsamlingen.​

Samtlige medlemmer modtager orientering om indkomne forslag.​

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:​

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Behandling af modtagne forslag.

5. Forelæggelse af budget, herunder fremlæggelse af forslag til kontingentvilkår.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.​

Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres en proto­kol, der underskrives af dirigenten.​

Afstemninger sker skriftligt, hvis mindst 10 tilstedeværende medlemmer ønsker det. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt ændringsforslag til disse. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages, hvor intet andet er bestemt, ved simpelt stemmeflertal.​

På generalforsamlingen kan der enten stemmes ved personlig stemmeafgivelse eller ved fuldmagt. Ingen person kan stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.​

§ 8

Bestyrelsen.​

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.​

Foreningens bestyrelse sammensættes så den repræsenterer brugerin­teresser, boligmæssig og socialfaglig indsigt.​

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden kan den samlede bestyrelse konstituere sig med et nyt medlem.​

Bestyrelsen vælger selv sin formand, som indkalder til og leder møder.​

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3/5 af bestyrelsen er til stede.​

Ved hvert møde føres protokol som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.​

Bestyrelsen påser, at foreningens økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til den boligsociale fonds formål og de regler, der til enhver tid gælder for den boligsociale fonds ledelse og drift.​

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og kan genvælges.​

Bestyrelsen afholder 3 ordinære møder årligt. I øvrigt afholdes møder så ofte 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Bestyrelsesmøderne indkaldes med skriftligt varsel på mindst 1 uge.​

Den daglige leder har adgang til møderne uden stemmeret.​

I bestyrelsen træffes beslutninger ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.​

Et bestyrelsesmedlem har ret til at få sin mening tilført referatet.​

Bestyrelsen overvåger den sociale boligfonds drift.​

Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder, der overfor bestyrelsen er ansvarlig for den boligsociale fonds drift i overensstemmelse med den boligsociale fonds vedtægter. Den daglige leder er tillige sekretær for bestyrelsen og generalforsamlingen.​

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.​

§ 9

Tegningsregler.

Den boligsociale fond tegnes af formanden og den daglige leder i forening.​

§ 10

Budget og regnskab.

Den sociale boligfonds regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår går dog fra stiftelsesdagen den 31. marts 2000 … til 31. december 2ooo.​

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab som viser drift-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.​

Anvendelsen af et eventuelt driftsoverskud/underskud til andet end nedsættelse/for­højelse af opholdsbetalingen kræver godken­delse.​

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes et årligt budget for den boligsociale fonds drift.​

Regnskabet skal være afsluttet og revideret inden 1.mart­s, hvorefter det tilgår samtlige bestyrelsesmedlemmer, til fore­læggelse ved bestyrelsesmødet i marts måned.​

§ 11

Lokalkomiteer​

Lokalkomiteer kan oprettes i kommuner, hvor foreningen har aktiviteter eller ønsker at udvide med aktiviteter jævnfør § 2.

Bestyrelsen godkender oprettelse af en lokalkomite.
Lokalkomiteer består af de medlemmer, som bor, arbejder eller på anden måde har tilknytning til kommunen.

Lokalkomiteens arbejde skal foregå i overensstemmelse med ”standardvedtægter for lokalkomiteer”.

§ 12

Vedtægtsændringer og ophør.

Vedtægtsændringer samt beslutning om opløsning af Den boligso­ciale fond kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger­ afholdt med mindst 14 dages og højst fire ugers mellemrum.​

I tilfælde af Den boligsociale fonds opløsning eller faktiske ophør skal den beholdne kapital anvendes til et med den bolig­sociale fonds nuværende formål beslægtet formål. Beslutningen om anvendelsen kan i bestyrelsen vedtages med almindelig stemmefler­hed.​

I det omfang midlerne i foreningen hidrører fra bygninger, der er omfattet af kontrakter med offentlige myndigheder, skal den pågældende myndighed godkende anvendelsen af midlerne.​

Ligesom vedtægtsændringer af betydning for kontrakter og afta­ler med offentlige myndigheder skal godkendes af pågældende myndighed.​

Vedtaget på generalforsamling den 10. juni 2008​

Bjørn Christensen Hans Peter Hansen

Referent Dirigent​

Hans Peter Hansen

Dirigent

Nyheder